• امام سجاد (ع) و خدمت به اهل قافله قافله ای از مسلمانان که آهنگ مکه داشت ، همینکه به مدینه رسید چند روزی توقف و استراحت کرد و بعد از […]
  • «سفیان» میگوید: «علی بن الحسین (ع) قصد «حج» نمودند، خواهرشان حضرت «سکینه» دختر امام حسین (ع) هزار درهم برای حضرت فرستاد و آن را گروهی در خارج مدینه به نام […]
  • حضرت زین العابدین -علیهالسلام- دارای همسران متعددی بودهاند که اغلب «کنیز» و «امولد» میباشند. در روایات تاریخی تنها از نام دو نفر از همسران حضرت سخن به میان آمده که […]