• امام سجاد علیه السلام و همراهان به سوی مدینه حرکت کردند. وقتی که به نزدیک مدینه رسیدند؛ بشیر بن جذلم از طرف امام سجاد علیه السلام زودتر وارد مدینه شد […]
  • اشارهاز زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد تا زمان خلافت امام علی علیه السلام، رسم بر این بود که حاکمان […]
  • تحریفات مربوط به امام سجاد علیه السلام ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو موضوع ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو دختر یزدگرد و تولد امام سجاد علیه السلام […]