• دوران امامت مورخان، دوران امامت علی بن الحسین علیه السلام را گوناگون ثبت کرده اند. بعضی ۳۳ سال و برخی ۳۴ سال و بیشتر تاریخنگاران ۳۵ سال و چند ماه […]
  • امام چهارم در دوران امامت ۳۴ سالهی خود به علت تألمات روحی که در اثر شهادت حسین علیه السلام و جوانان بنیهاشم و اسارت اهل بیت عصمت به آن حضرت […]
  • مواضع سیاسی امام سجاد (ع) دوران امامت امام سجاد ـ علیه‌السّلام ـ دوره ای بسیار سخت ومشقت بار بود ؛اختلافات دربطن مسلمانان درحدی بود که بیم آن می رفت که […]