• «حماد بن حبیب کوفی» میگوید: «در راه «مکه» در منزلی به نام «زبانه» از قافله و کاروان عقب افتادم و علت این بود که گردبادی سهمگین و ظلمانی برخاست و […]
  • امام سجاد – علیه السلام – در نامه یکی از اصحاب خویش درباره حقوق چنین نوشت:خدایت مورد رحم و محبت قراردهد!آگاه باش! که خداوند بر تو حقوقی دارد. درباره حرکت […]
  • یکی از ثمرات درخشان بینش توحیدی حضرت سجاد -علیهالسلام-، مراعات شدید و مستمر «اخلاص» در همه امور اجتماعی است.آری «اخلاص» که به معنای «خالص کردن دل از هر انگیزه و […]