• عفو و جوانمردی امام سجّاد (ع) اگر تاریخ درباره امیرالمؤمنین (ع) می گوید که چگونه از ابن ملجم مواظبت کرد و هنگامی که ظرف شیری را برای حضرت می آوردند […]
  • سخنان اسوه زهد و تقوا امام سجاد (ع) در بعلبک حضرت امام سجاد علیه السلام در حالی که قطرات اشک بر چهره اش جاری بود، با قلبی سوزان به مردم […]
  • حدیث از امام سجاد (ع) – ۷ امام سجّاد علیه السلام : لاحَسَبَ لِقُرَشیًّ و لاعَرَبِیٍّ إلاّبِتواضُعِ و لاکَرَمَ إلاّ بِتَّقوى ؛ امام سجّاد علیه السلام :قریشى و عرب را […]