از دیدگاه اهل بیت

آرمانهای متعالی در مکتب انتظار

اللهم فاوزع لوالیک شکر ما انعمت به علیه… و آته من لدنک سلطنا نصیرا و افتح له فتحا یسیرا و اعنه برکنک الاعز، واشدد ازره…
خداوند! به ولی خویش آن امامی که در هر زمان حضور دارد و زمان خالی از وجود او نیست روح شکر در برابر نعمتهایت را الهام کن… و از جانب خویش به او نیرو توانی چشمگیر عنایت کن. درهای مشکلات را به آسانی برایش بگشا و با ارکان شکست ناپذیر خویش او را یاری ده و توانش را فزونی بخش..
و اقم به کتابک و حدودک و شرائعک و سنن روسلک.
خداوند! به وسیله ولی خویش امام عصر (ع) احکام و قوانین و معاوفت قرانت رابر پا دار و شریعتها و سنتها رسولت را پایداری بخش.
و احی به مااماته الظالمون من معالم دینک
خداوند! آن ارزشهای دینی ونشانه های بارزی را که ظالمان میرانده اند، به وسیله ولی خویش امام عصر (ع) زنده گردان!.
احی به
مااماته الظالمون من معالم دینک.
خداوند! زنگار ستم را، آن زنگار نشسته بر سیمای تابناک شریعت الهی را به وسیله امام عصر – علیه السلام – از چهره شریعت بزایی!
و اجل به صداء الجوار عن طریقتک
(خداوند! زنگار ستم را، آن زنگار نشسته بر سیمای تابناک شریعت الهی را به وسیله امام عصر – علیه السلام – از چهره شریعت بزدای!
و ابن به الظراء من سبیلک.
سختیها و دشواریهای راه خویش را به وسیله او بر طرف گردان!
و ازل به الناکبین عن صراطک
عدول کنندگان از طریق ایمان و دین و شریعت را به وسیله امام عصر – علیه السلام – از میان بردار!
و امحق به بغاه قصدک عوجا (۵۳۸)
آنان را که بدخواه دینند و برای راه راست، کجی و ناهمواری آرزو می کنند، به وسیله امام عصر – علیه السلام – نابود گردان!
اگر توجه شود که امام سجاد – علیه السلام – در چه شرایطی این دعاها و درسهای زمزمه گونه ای را به گوش پیروان خود می رسانده است، بروشنی این نتیجه آشکار خواهد شد که امام سجاد – علیه السلام – با وجود این که به طور علنی به تحقیر قوای رزمی علیه حاکمیتهای جائر زمانش نپرداخته است ولی در تعالیم خود بنیان اندیشه ظلم ستیزی و اعتقاد به حاکمیت دین و ضرورت رهبری پیشوای الهی و اهداف و برنامه های حکومت اسلامی را پی ریخته و از سوی دیگر ماهیت دین ستیز و فسادگر و ستم پیشه حاکمان زمان خویش را اعلام داشته است. و اینها چیزهایی نبود که شیعیان و هواداران او از نیایشهای آن
حضرت استشمام نکنند و درس نگیرند.
هواداران امام – علیه السلام – شرایط آن حضرت را درک می کردند و راز و رمز سخنان او را بآسانی در می یافتند.
امام سجاد – علیه السلام – با این جملات، آرمان انتظار را در جهت دین خواهی و دینداری و ظلم ستیزی و عدل گستری، هدایت می کرد به باورهای شیعه جهتی بایسته می بخشید. چنان که امروز ما نیازمند آنیم که روح ولایت و انتظار را از فرو افتادن در وادی رخوت و تکلیف گریزی و بی تفاوتی دور ساخته و به وادی واقعیتهای زنده زندگی دینی و اجتماعی سوق دهیم.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *