احادیث و سخنان

آزمونهای الهی در نگاه امام سجاد

امام سجاد – علیه السلام – پس از بر شمردن نعمتها گوناگون خداوند در آفرینش شب و روز آسایشها و منافعی که در آنها برای آدمیان قرار داده است می فرماید:
بکل ذلک یصلح شانهم و یبلوا اخبار هم، و نیظر کییف هم فی اوقات طاعته و منازل فروضه، و مواقع احکامه، لیجزی الذدین اساوا بماعملوا، و نیظر کیف هم فی اوقات طاعته، و منازل فروضه و مواقع احکامه لیجزی الذین اساوابماعملوا، و یجزی الذین احسنوا الحسنی. (۵۵۸)
خداوند به وسیله همه اینها (امکانات و مزایای زندگی دنیا، رفاهی، لذتها و تلاشها) از یک سو به زندگی انسانها سامان بخشیده و نیازهایشان را بر آورده ساخته و از سوی دیگر ایشان را مورد آزمون قرار داده است است تا عملکرد آنان را به هنگام طاعت و عبادت محک زند و موضعگیری آنها را در قبال احکام شریعت آشکار سازد و در نتیجه این آزمون، بدکاران را کیفر دهد و نیک روشان را پاداشی نیک عطا کند.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *