اصحاب و شاگردان

اصحاب امام سجاد علیه السلام

شیخ طوسی متولد ۴۶۰ هجری اصحاب امام سجاد – علیه السلام – را این گونه یاد کرده است:
۱- ابراهیم بن عبدالله
۲-ابراهیم بن محمد بن حنیفه
۳- ابراهیم بن ابی حفصه
۴- ابراهیم بن بشیر الانصاری
۵- اسماعیل بن عبدالرحمن
۶- اسماعیل بن امیه
۷- اسحاق بن عبدالله بن الحرث
۸- اسحاق بن یسار المدنی
۹- ابان بن ابی عیاش فیروز

۱۰- ابان بن تغلب
۱۱- ایوب بن عایذ الطائی
۱۲- اسحاق بن عبدالله
۱۳- افلح بن حمید
۱۴- اسماعیل بن رافع
۱۵- ایوب بن الحسن
۱۶- ابراهیم بن یزید النخعی
۱۷- اسماعیل بن عبدالله بن جعفر
۱۸- اسماعیل ین عبدالخالق
۱۹- احمد بن حمویه
۲۰- بشر ین غالب اسدی
۲۱- بکربن اوس ابوالمنهال
۲۲- بکیربن عبدالله
۲۳- برد الاسکاف
۲۴- ثابت بن عبدالله بن زبیر
۲۵- ثابت ین هرمز الفارسی
۲۶- ثابت ین ابی صفیه ابو حمزه الثمالی
۲۷- ثابت بن اسلم البنانی
۲۸- ثویر بن ابی فاخته
۲۹- ثویربن یزید
۳۰- جابربن عبدالله انصاری
۳۱- جعفربن علی بن الحسین الصادق – علیه السلام – (۳۸۶)
۳۲- جعفر بن ابراهیم الجعفری
۳۳- جعفر بن ایاس
۳۴- جهم الهلالی الکوفی
۳۵- جعید همدانی
۳۶- جابربن محمد بن ابی بکر
۳۷- حسن بن علی بن ابی رافع
۳۸- حسن بن الرواح البصری
۳۹- حسن بن محمد بن حنفیه
۴۰- حسین بن عبدالله بن ضمره
۴۱- حسین بن علی بن الحسین فرزند امام سجاد – علیه السلام –
۴۲- حکم بن عتیبه
۴۳- حبیب بن ابی ثابت
۴۴- حمید بن مسلم کوفی
۴۵- حرین کعب ازدی کوفی
۴۶- حطان بن خفاف
۴۷- حصین بن عمر و الهمدانی
۴۸- حکیم ین جبیر بن
مطعم
۴۹- حفص بن عمر انصاری
۵۰- حمید بن نافع همدانی
۵۱- حبیب بن حسان
۵۲- حارث بن فضیل مدنی
۵۳- حکیم بن حکیم بن عباد
۵۴- حذیم بن سفیان اسدی
۵۵- حسن بن عماره
۵۶- حکیم بن صهیب الصیرفی
۵۷- حارث بن جارود تیمی
۵۸- حسان عامری
۵۹- حذیم بن شریک اسدی
۶۰- حبیب سحبستانی
۶۱- خشرم بن یسار بن مدنی
۶۲- داوود صرمی
۶۳-رزین
۶۴-ربیعه (استاد ابوحنیفه)
۶۵-رزین بن عبید
۶۶-رشید هجری
۶۷-ربیعه بن ابی عبد الرحمان
۶۸-رباح بن عبیده همدانی
۶۹-ربیعه بن عثمان تیمی
۷۰-زید بن علی بن الحسین – علیه السلام – (فرزند امام سجاد – علیه السلام -)
۷۱-زیدبن الحسن بن علی بن ابی طالب – علیه السلام –
۷۲-زیادبن سوقه الجریری
۷۳-زید العمی البصری
۷۴- زید بن اسلم عدوی
۷۵- سعید بن مسیب
۷۶- سعید بن جبیر
۷۷- سعید بن عثمان
۷۸- سدیربن حکیم بن صهیب
۷۹- سری بن عبدالله
۸۰- سلیم ین قیس الهلالی الکوفی
۸۱- سالم بن ابی الجعد
۸۲- سالم (مولی عمروبن عبدالله)
۸۳- سلمه بن کهیل
۸۴- سعد بن سعید بن قیس
۸۵- سلمه بن دینار
۸۶- سلمه بن ثبیط
۸۷- سماک بن حرب
۸۸- سلیمان بن ابی مغیره
۸۹- سالم بن ابی حفصه
۹۰- سعید بن مرزبان
۹۱- سعید بن طریف حنظلی
۹۲- سعدبن ابی سعید مقبری
۹۳- سعید بن حرث مدنی
۹۴- سعید بن مرجانه مدنی
۹۵- سلیمان (ابو عبدالله بن سلیمان العبسی)
۹۶- سلام بن المستنیر الجعفی
۹۷- سعید (ابوخالد الصیقل)
۹۸- سعید بن حکیم
۹۹- شیبه بن نعامه الضبی
۱۰۰- شر حبیل بن سعد
۱۰۱- صالح ین کیسان
۱۰۲- صالح بن ابی حسان
۱۰۳- صالح بن خوات
۱۰۴- صالح بن خوات
۱۰۵- صفوان بن سلیم زهری
۱۰۶- صهیب ابوحکیم الصیرفی
۱۰۷- ضحاک بن مزاحم
۱۰۸- ضحاک بن مزاحم عبدالله المشرقی
۱۰۹- طلحه بن نضر مدنی
۱۱۰- طارق بن عبدالله الرحمان
۱۱۱- طاووس بن کیسان
۱۱۲- طلحه بن عمور المدنی
۱۱۳- ظالم بن عمرو (ابوالاسود دئلی)
۱۱۴- عبدالله بن علی الحسین (فرزند
امام سجاد – علیه السلام -)
۱۱۵- عبدالله بن عقیل بن ابی طالب
۱۱۶- عبدالله بن سلیمان العبسی
۱۱۷- عبدالله بن دینار
۱۱۸- عبدالله المستورد المدنی
۱۱۹- عبدالله بن ابی ملکیه المخزومی
۱۲۰- عبدالله بن عطا الهاشمی ۳۱۱۱۳
۱۲۱- عبدالله بن ذکوان (ابوالزناد)
۱۲۲- عبدالله بن ابی بکر بن عمرو
۱۲۳- عبدالله بن عبیده الزهری
۱۲۴- عبدالله بن زبید هاشمی
۱۲۵ عبدالله بن عبد الرحمن مدنی
۱۲۶- عبدالله بن عبدالرحمان مدنی
۱۲۷- عبدالله بن شرمه
۱۲۸ عبدالله بن جعفر
۱۲۹- عبد الله بن سعید بن ابی شرمه
۱۳۰- عبدالله بن علی بن ابی رافع
۱۳۱- عبدالله بن محمد بن عمربن علی – علیه السلام –
۱۳۲ عبید الله بن ابی الوشیم
۱۳۳- عبید الله بن مسلم العمری
۱۳۴- عبید الله بن عبدالرحمان
۱۳۵- عبدالله بن ابی الجعد
۱۳۶ عامربن واثله الکنانی (اباالطفیل)
۱۳۷- عامربن المسمط (ابایحیی)
۱۳۸- عبید الله بن المغیره
۱۳۹- علی بن ثابت
۱۴۰- عیسی بن علی
۱۴۱-عایذ الاحمسی
۱۴۲-عمران بن میثم التمار
۱۴۳ عبدالله بن محمد الجعفی
۱۴۴- عبدالملک بن عطا بن ابی الرباح
۱۴۵- عقبه بن بشیر
۱۴۶- عبد الرحمان القصیر
۱۴۷- عبدالمومن (بن قاسم بن قیس…)
۱۴۸- عماره الانصاری
۱۴۹- عبدالله بن البرقی
۱۵۰- عبدالغفار بن القاسم
۱۵۱- فرات بن احنف العبدی
۱۵۲- فلیح بن بکیر الشیبانی
۱۵۳- فرزدق شاعر ابافراس
۱۵۴- القاسم بن عوف الشیبانی
۱۵۵- القاسم بن عبدالرحمان
۱۵۶- القاسم بن محمد بن ابی بکر
۱۵۷- کیسان بن کلیب
۱۵۸- کنکر ابوخالد کابلی
۱۵۹- محمد بن جبیر بن معطم
۱۶۰-محمد بن علی بن الحسین – علیه السلام – امام باقر
۱۶۱- منهال بن عمرو اسدی
۱۶۲- مسلم بن علی البطین
۱۶۳- محمد بن شهاب الزهری
۱۶۴- محمد بن عمربن علی – علیه السلام –
۱۶۵- مالک بن عطیه
۱۶۶- محمد بن قیس الانصاری
۱۶۷- منذر الثوری
۱۶۸- میمون القداح
۱۶۹- میمون البان
۱۷۰- معروف بن خربوذ
۱۷۱- یحیی بن ام الطویل المطعمی
۱۷۲- ام الرا گفته شده است و همان جبابه
والبیه می باشد (۳۸۷)
شیخ مفید ره (۳۸۸) در کتاب اختصاص تنها نام پنج تن از تن از اصحاب امام سجاد – علیه السلام – را به این شرح یاد کرده است: ابو خالد الکابلی، یحیی بن ام الطویل، معطم (محمد بن جبیربن مطعم) سعید بن المسیب المخزومی، حکیم بن جبیر. (۳۸۹)
علت این که شیخ مفید تنها به ذکر پنج تن از شاگردان امام سجاد – علیه السلام – اکتفا کرده است، چه بسا روایتی باشد که فضل بن شادان نقل کرده است. او می گوید:
در نخستین مراحل امامت امام علی بن الحسین – علیه السلام – اولین اصحاب آن حضرت تنها پنج نفر بودند: سعید بن جبیر، سعید بن المسیب، محمد بن جبیربن مطعم، یحیی بن ام طویل، ابو خالد الکابلی که نام او وردان و لقبش کنکر بوده است. (۳۹۰)
فرقی که عبارت مفید با عبارت روایت فضل بن شاذان مشهود می باشد این است که در عبارت مفید به جای سعید بن جبیر نام حکیم بن جبیر آمده است و البته هر دو از اصحاب امام سجاد – علیه السلام – بوده اند.
ابن آشوب در کتاب مناقب ضمن این که نام گروهی از اصحاب امام سجاد – علیه السلام – را بر شمرده است می گوید: آن دسته از کسانی که از شاگردان امام سجاد – علیه السلام – بوده و قبلا محضر رسول خدا – صلی الله علیه وآله – را درک کرده و از اصحاب پیامبر – صلی الله علیه وآله – به شمار می آیند عبارتند از: جابربن عبدالله، عامربن واثله کنانی، سعید بن مسیب (ابن)
حزن و سعید بن جهان الکنانی. (۳۹۱)
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *