سیره عملی و رفتاری

امام سجاد و جبرگرایی

همچنین در برابر جبرگرایی که حاکمیت حزب عثمانیه آن را ترویج می نمود و جنایات خود را با این اعتقاد توجیه می کرد، که خواست خدا بود که حسین علیه السلام کشته شود و قضا و قدر الهی به آن تعلق داشت و باید صورت می گرفت! حاکمیت سیاسی در دست خدا به هرکس خواست عنایت می کند. عزت و ذلت در دست و خواست خداست. که یزید پلید از این گونه پندارها بهره می گرفت و آیات تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء [۴۵۷] را قرائت [ صفحه ۲۲۹] می نمود. [۴۵۸] و نیز عبیدالله کشته شدن حسین را به خدا نسبت می داد، الحمد الله الذی قتلکم و اهللکم. [۴۵۹] . امام سجاد در سرکوب این موضع گیری و پندار غلط در خطبه های خود در کوفه و شام، جنایات بنی امیه را رسوا ساخت و کشتن حسین علیه السلام و یارانش را به سپاه خشن حزب عثمانیه و سردمداران آنان نسبت داد. [۴۶۰] و ترفندهای آنان را رسوا ساخت. پندارهای غلط را در مورد جبرگرایی و سوء برداشت ها را از قضا و قدر آشکار ساخت.
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *