احادیث و سخنان

تبیین مساله امامت در کلام امام سجاد – به زبان دعا

امام سجاد علیه السلام، در ضمن دعاهای خود، چندین مورد، به بیان مفهوم امامت پرداخته و آن را مورد تفسیر و تبیین قرار داده
است. ۱٫ در دعای عرفه میفرماید: پروردگارا! درود فرست بر پاکان افراد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله، که ایشان را برای قیام
به امر (حکومت) خود برگزیدهای، و خزانه داران علم و نگهداران دین و جانشینان خویش در زمین و حجتهای خود بر بندگانت
قرار دادهای، و ایشان را به خواست خود از پلیدی و آلودگی، یک باره پاک کردهای و وسیله برای رسیدن به تو و راه بهشت خود
ساختهای. و در فراز دیگر از همین دعا میفرماید: خدایا! تو در هر زمانی دین خود را به وسیلهی پیشوایی، تأیید فرمودهای و او را
برای بندگانت، علم و در کشورهایت، مانند نورافشان برپا داشتهای، پس از آن پیمان او را با پیمان خود پیوستهای و او را وسیله
خشنودی خود ساختهای و طاعتش را واجب کردهای و از نافرمانیاش بیم دادهای… پروردگارا! کتاب و قوانین و شریعت خود و
سنت پیامبرت را به وسیلهی او برپا دار و هر آنچه از نشانههای دینت، که ستمکاران میراندهاند، به وسیلهی او زنده ساز و رنگ جور
ظالمان را از شریعت بزدای…، ما را مطیع او گردانده و در راه رضایت او کوشا ساز… [ ۲۰۷ ]. امام علیه السلام در این دو فراز از
دعای شریف عرفه، به کنایه خود را حاکم منصوب از جانب خدا معرفی میکند که برای قیام به امر خدا و نگهداری و پشتیبانی دین
. برگزیده شده است. این تعبیرها به امر حکومت و مقام امامت، صراحت دارد؛ که همان تصدی امور دینی و دنیایی مردم میباشد. ۲
امام سجاد علیه السلام در دعای روز جمعه و عید قربان میفرماید: خدایا! این مقام (امامت و رهبری امت اسلامی که اقامهی نماز در
روز عید قربان و روز جمعه، و ایراد خطبه از شؤون آن است) مخصوص [صفحه ۱۰۱ ] جانشینان و برگزیدگان و امانت داران توست
که درجهی اعلای معرفت و قرب را، به آنان اختصاص دادهای، ولی از طرف غاصبان (خلفای ستمگر اموی) دستخوش غارت و
چپاول گشته است. [ ۲۰۸ ]. در این دعا امام علیه السلام، با صراحت، از مسأله امامت و رهبری امت، که اختصاص به خاندان پیامبر
صلی الله علیه و آله دارد، و غصب شدن آن به دست حاکمان اموی یاد میکند و بدین ترتیب مشروعیت حکومت بنی امیه را نفی
میکند.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *