سیره عملی و رفتاری

حالات حضرت سجاد به هنگام نماز

اولیاء الهی در پرتو معرفت تام و کاملی که به ذات اقدس احدیت دارند و حقیقت «نماز» را که حضور در محضر ربوبی است، ادراک مینمایند، در حال اقامهی «نماز» با استشعار واقعی «ذل عبودیت» خود در مقابل «عز و جبروت حضرت الله» دچار تغییر حال شده آثار این تغییر در بدن شریفشان ظاهر میشود. «زرد شدن رنگ صورت» و «تغییر رنگ آن»، «اقشعرار پوست» حالتی است مخصوص که هنگامی که خوف و ترس شدیدی بر انسان عارض شود، برای پوست بدن رخ میدهد -، «لرزیدن به مانند انسانی که تب کرده است» و امثال آن نمونهای از این آثار است که در ظاهر قابل مشاهده میباشد.
به علاوه مراعات کامل «ادب عبودیت» و «درک حضور الهی» و «عدم توجه به غیر خداوند» و «مکالمه با خداوند به صورت مشافهه»، همه بهرههای معنوی اولیاء حضرت حق از اقامهی «نماز» است. حضرت زین العابدین امام سجاد علیهالسلام نیز در این زمینه، نمونه کامل و مثال زدنی میباشند که تمام این حالات معنوی از وجود اقدسشان در حال نماز، گزارش شده است.
۱- امام صادق علیهالسلام فرمودند: «حضرت علی بن الحسین علیهالسلام هر گاه برای «نماز» حاضر میشدند پوستشان مقشعر میشد (حالتی که برای پوست در موقع ترس شدید حادث میشود) و رنگشان زرد شده و به سان شاخه و برگ درخت خرما میلرزید.» [۲۸۳].
۲- امام باقر علیهالسلام فرمودند: «علی بن الحسین علیهالسلام هرگاه به نماز میایستادند رنگ رخسارشان تغییر میکرد و قیامشان در «نماز» به مانند قیام عبد ذلیلی بود در مقابل پادشاهی جلیل. اعضای ایشان از خشیت خداوند عزوجل میلرزید و حضرت هر نمازی که میخواند به مانند کسی که میخواهد با نماز وداع نموده و دیگر هرگز موفق به نماز نمیشود، نماز میخواند.» [۲۸۴] (چنین میدید و میپنداشت که بعد از این نماز دیگر هرگز نماز نخواهد خواند.)
[صفحه ۱۸۳]
۳- امام صادق علیهالسلام فرمودند: «پدرم امام باقر علیهالسلام میفرمودند: «علی بن الحسین علیهالسلام هر گاه به نماز میایستاد کان ساقهی درختی بود که هیچ حرکتی نمیکرد مگر آنکه باد بخشی از آن را به حرکت در آورد.» [۲۸۵].
۴- «ابان بن تغلب» میگوید: به امام صادق علیهالسلام عرض کردم: «من حضرت علی بن الحسین علیهالسلام را دیدم که هر گاه به نماز میایستد رنگ مبارکش تغییر میکند. حضرت به من فرمود: «قسم به خدا علی بن الحسین میدانست که در مقابل چه کسی میایستد!!!» [۲۸۶].
۵- «جابر بن جعفی» نیز از امام باقر علیهالسلام نقل میکند که فرمود: «در هنگام نماز باد علی بن الحسین علیهالسلام را تکان میداد به مانند اینکه باد «سنبله» را تکان دهد.» [۲۸۷].
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *