زیارت نامه و ادعیه

دعای امام سجاد در طلب توبه

بارالها،ای کسی که توصیف واصفان از وصفت فرو ماند، و ای کسی که امید امیدواران از درت نگذرد. این مقام کسی است که گناهان او را دست به دست دادهاند، تا چون چشم هدایتش گشوده و ابرهای کوری از برابرش پراکنده شده، و در موارد مخالفت خود با پروردگارش فکر کرده، گناه بزرگش را بزرگ و مخالفت عظیمش را عظیم دیده است. در حالی که به تو امیدوار از تو شرمسار بوده، به سوی تو رو آورده و از روی اعتماد، دلش را به جانب تو متوجه ساخته است. پس از سر اطمینان و یقین با بار طمعش آهنگ تو کرده، و از مهلکهی عظیمی که در عالم علم تو بر او وارد شده، و از گناهان که لذتهایش سپری شده، و بالش برای همیشه به جای مانده است. و من در پیشگاه تو مانند چنین بندهای هستم که با این اوصاف در حالی پیش تو ایستادهام که، اگر عقوبتش کنی منکر عدل تو نشود و اگر از او در گذری، عفو تو را عظیم بشمارد. پس اینک منم که در حال اطاعت فرمان تو، در دعائی که به آن امر کردهای و در حال طلب وفای به وعدهات در اجابتی که وعده دادهای آمدهام. آنجا که فرمودهای (مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم).
بارالها، من در این مقام خود به سوی تو باز میگردم. از گناهان کبیره و صغیرهام و از گناهان پوشیده و آشکارم، و از لغزشهای دیرینه و تازهام توبه میکنم، بازگشتن توبه کنندهای که خیال گناه در دلش نگذرد و فکر برگشتن به خطایی را به ضمیر راه ندهد و تو خود فرمودی، ای پروردگار من در کتاب محکمت، که توبه را از بندگانت میپذیری و از گناهان در میگذری، و توبه کنندگان را دوست میداری.
[صفحه ۲۸۹]
پس به مقتضای وعدهی خود توبهام را بپذیر، و بر حسب ضمانت خود از گناهم درگذر و چنان که شرط کردهای محبتت را بر من لازم گردان و شرط من با تو، ای پروردگار من، آن است که به آنچه ناپسند توست، باز نگردم، و ضمانتم آنکه به کاری که پیش تو نکوهیده است، رجوع نکنم و پیمانم این است که از همهی معاصی تو دوری گزینم، بارالها، نمیتوانم به توبهی خود وفا کنم مگر به نگهداری، و از گناه ها، خودداری ندارم، مگر به نیروی تو. پس مرا به نیروی کافی عصمتی مانع از گناه تعهد فرمای. بارالها، افرادی هستند که توبه میکنند اما پس از مدتی دوباره به خطا و گناه خویش برمیگردند و توبه را میشکنند. پس من به تو پناه میبرم از آنکه مانند آنها باشم. پس توبهی مرا چنان قرار ده که پس از آن به توبهای محتاج نباشم. توبهای که موجب محو گناهان گذشته و سلامت در بقیهی ایام عمر باشد، بارالها من از آن خاطرات دل و نگاههای چشمم و گفت و گوهای زبانم که مخالف ارادهی تو با بیرون از حد محبت تو باشد، پیش تو چنان توبه میکنم که هر یک از اعضایم، جداگانه، از عقوبت های تو سالم ماند، و از قهر و انتقام شدید و دردناکت، که بیدادگران از آن میهراسند، ایمن گردد. بارالها، اگر پشیمانی پیش تو توبه است، پس من پشیمانترین پشیمان ها، و اگر ترک گناه تو انابه و توبه است، پس من اولین توبه کنندگانم؛ و اگر استغفار، سبب ریختن گناهان است، پس من پیش تو از مستغفرانم.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *