زیارت نامه و ادعیه

دعای امام سجاد هنگام حلول ماه رمضان

سپاس خدای را که ما را به سپاس خود رهبری فرمود، و از اهل سپاس قرار داد، و سپاس خدایی را که دینش را به ما عطا فرمود، و به یقین به وجود خود ما را زینت بخشید، و در راههای احسان خود پویا ساخت، و سپاس خدایی را که ماه خود یعنی ماه رمضان: ماه روزه و ماه اسلام و ماه پاکیزگی و ماه آزمایش و تصفیه و ماه به پا ساختن نماز، را یکی از این راههای احسان قرار داد. چنان ماهی که قرآن را آن نازل شد، در حالی که برای مردم (چراغ) رهبری به حق و نشانههای آشکاری از هدایت و تفریق میان حق و باطل است. پس برتری آن را بر دیگر ماهها به سبب احترامهای فراوان و فضایل نمایان که برایش قرار داد، آشکار
[صفحه ۲۸۴]
ساخت. از این رو در آن ماه، برای بزرگ داشتن آن، چیزی را که در ماههای دیگر حلال کرده بود، حرام کرد، و برای گرامی داشتن آن، خوردنیها و آشامیدنیها را در آن منع کرد. سپس یکی از شبهایش را بر شبهای هزار ماه برتری داد. و آن را شب قدر نامید. بار الها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و ما را به شناسایی فضل این ماه و بزرگ داشتن حرمت آن و خودداری از آنچه در آن منع کردهای، الهام فرما، و بر روزه داشتن آن به وسیله نگه داشتن اعضا از گناهانت و به کار بردن آنها، در آن ماه، به آنچه تو را خوشنود سازد، یاری ده. تا با گوشهای خود سخن لغوی نشنویم، و با چشمها مان به طرف لهوی نشتابیم و دستها مان را به حرامی نگشاییم و قدمهای خود را در امر ممنوعی پیش نگذاریم، تا شکمها مان غیر آنچه حلال ساختهای در خود جای ندهد، و زبانها مان، جز به آنچه از عقاب تو نگاه دارد فرا نگیریم. آنگاه همهی اعمال ما را از ریای ریا کاران و شنیدن چیزهای ناروا پیراسته ساز. به طوری که احدی غیر از تو را در آن شریک نگردانیم،و جز تو، در آن مرادی نداشته باشیم. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و ما را در این ماه بر اوقات نمازهای پنجگانه، با آن حدودش که تعیین کردهای و واجباتش که مقرر داشتهای و شروطش که تعیین کردهای و اوقاتش که معین فرمودهای واقف ساز، و ما را، در نماز، با کسانی برابر نما، که به مراتب شایستهی بالغ هستند، و ارکانش را حافظند، و آن را در اوقات خود همان طور که پیغمبرت (ص)، در رکوع و سجود و همهی فضلیت هایش تشریع فرموده با کمال ترین طهارت و بلیغترین خشوعی به جا آوردهاند. و ما را در این ماه موفق دار، که به وسیله نیکی و احسان، به خویشان خود بپیوندیم. و با انعام و بخشش به همسایگان خود رسیدگی نماییم و اموالمان را از مظالم و حقوق پیراسته سازیم و با بیرون کردن زکات، آن را پاک گردانیم و به آنکه از ما دوری کرده بازگردیم، و دربارهی آنکه بر ما ستم کرده، انصاف دهیم، و با آنکه به ما دشمنی کرده آشتی کنیم؛ مگر آن کس که برای تو با او به دشمنی دارد زیرا که او دشمنی است که ما با او دوستی نمیکنیم و حزبی است که با او مسالمت نکنیم و ما را توفیق ده بر اینکه در این ماه، به وسیلهی اعمال شایسته به تو تقرب جوییم. و از تجدید عیوب در این ماه، بازگردانی؛ تا هیچ یک از فرشتگانت، جز مرتبهای نازلتر از ابواب طاعت و انواع تقریبی که ما به جا آوردهایم به پیشگاهت تقدیم نکند.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *