احادیث و سخنان, صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه – زمانی که گفتگوی شیطان میشد

(۲۶) اللهم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم و کیده و مکآئده، و من الثقه بامانیه و مواعیده و غروره و مصآئده،
و ان یطمع نفسه فی اضلالنا عن طاعتک، و امتهاننا بمعصیتک، او ان یحسن عندنا ما حسن لنا، او ان یثقل علینا ما کره الینا.
بارالها ما از وسوسهها و حیله و نیرنگهای شیطان رانده شده و از اعتماد به آرزوها و وعدهها و فریبها و دامهای او به تو پناه میبریم، و از اینکه در گمراهی ما برای بازداشتن از اطاعت تو و زبون نمودن ما به نافرمانی تو خود را به طمع اندازد و یا اینکه نیکو باشد نزد ما آنچه را که او برای ما نیکو جلوه دهد و یا
[صفحه ۱۷۹]

بر ما سنگین و ناگوار باشد (مانند طاعات و عبادات) آنچه را که او برای ما ناگوار و ناخوشایند نشان دهد.
(۲۷) اللهم اخسأه عنا بعبادتک، و اکبته بدؤوبنا فی محبتک، و اجعل بیننا و بینه سترا لا یهتکه، و ردما مصمتا لا یفتقه.
اللهم صل علی محمد و آله، و اشغله عنا ببعض اعدآئک، و اعصمنا منه بحسن رعایتک، و اکفنا ختره، و ولنا ظهره، و اقطع عنا اثره.
ترجمه: بارالها او را به سبب عبادت خود از ما دور گردان و به پایداری ما در دوستی تو او را مقهور و خوار گردان و میان ما و او پردهای قرار ده که آن را ندرد و سد محکمی ایجاد کن که آن را نشکافد.
خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و او را به بعضی از دشمنانت مشغول دار و به حسن رعایت خود ما را از (شر) او نگهدار و مکر او را از ما برطرف کن و پشت ما را به ما گردان (که فرار کند) و جای پایش را از ما محو کن (که برنگردد.)
(۲۸) اللهم صل علی محمد و آله، و امتعنا من الهدی بمثل ضلالته، و زودنا من التقوی ضد غوایته، و اسلک بنا من التقی خلاف سبیله من الردی. اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، و لا توطنن له فیما لدینا منزلا.
اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه، و اذا عرفتنا فقناه، و بصرنا ما نکائده به، و الهمنا ما نعده له، و ایقظنا عن سنه الغفله بالرکون الیه، و احسن بتوفیقک عوننا علیه.
اللهم و اشرب قلوبنا انکار عمله، و الطف لنا فی نقض حیله.
[صفحه ۱۸۰]
ترجمه: بارخدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از هدایت و رستگاری؛ برخوردار کن همچنان که او در گمراهی فرو رفته است و ما را بر خلاف گمراهی او از تقوی و پرهیزکاری توشه بده و ما را به راه تقوی ببر برخلاف راه او که راه هلاکت است.
خدایا در دلهای ما راه ورودی برای او قرار مده و منزلگاهی برای او در آنچه نزد ماست آماده نکن. خدایا آنچه را که از باطل به ما جلوه میدهد به ما بشناسان و چون شناساندی ما را از (انجام) آن نگهداری کن و ما را به آنچه به وسیلهی آن (فریب) او را چاره کنیم بینا گردان و آنچه را که باید (برای دفع شر او) آماده کنیم به دل ما بیفکن و ما را از خواب غفلت که موجب میل و اعتماد به اوست بیدار فرما و ما را به توفیق خود دربارهی مخالفت با او نیکو مدد کن.
بارالها انکار کردار او را در دل ما بیآمیز و در شکستن حیلههای او ما را چاره سازی نما.
(۲۹) اللهم صل علی محمد و اله، و حول سلطانه عنا، و اقطع رجآئه منا، و ادرأه عن الولوع بنا.

اللهم صل علی محمد و اله، و اجعل ابائنا و امهاتنا و اولادنا و اهالینا و ذوی ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من المؤمنین و المؤمنات منه فی حرز حارز، و حصن حافظ، و کهف مانع، و البسهم منه جننا واقیه، و اعطهم علیه اسلحه ماضیه.
ترجمه: بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و تسلط او را از ما بگردان و امیدش از (اغفال و فریب) ما ببر و او را از طمع (دربارهی گمراه کردن) ما بازدار.
خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و پدران و مادران و فرزندان و کسان
[صفحه ۱۸۱]
و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما را از مردان مؤمن و زنان مؤمنه از شر او در دژ استوار قلعهی نگهدارنده و پناهگاه بازدارنده قرار ده و آنها را (برای دفع شر او) زرههای حفظ کننده بپوشان و به آنها (برای نبرد با او) سلاحهای برنده (تقوی) عطاء فرما.
(۳۰) اللهم و اعمم بذلک من شهد لک بالربوبیه، و اخلص لک بالوحدانیه، و عاداه لک بحقیقه العبودیه، و استظهر بک علیه فی معرفه العلوم الربانیه.
ترجمه: بارالها این (دعای مرا) شامل حال کسی گردان که به پروردگاری تو گواهی و به یگانگی تو اخلاص ورزد و در راه بندگی حقیقی برای تو با شیطان دشمنی نماید و در آموختن علوم ربانی برای پیروزی بر او از تو پشتیبانی جوید.
اللهم احلل ما عقد، و افتق ما رتق، و افسخ ما دبر، و ثبطه اذا عزم، و انقض ما ابرم.
اللهم و اهزم جنده، و ابطل کیده، و اهدم کهفه، و ارغم انفه.
اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه، و اعزلنا عن عداد اولیآئه، لا نطیع له اذا استهوانا، و لا نستجیب له اذا دعانا، نأمر بمناواته من اطاع امرنا، و نعظ عن متابعته، من اتبع زجرنا.
ترجمه: بارالها آنچه شیطان (در کار ما) گره زند تو آن را بگشا و آنچه را ببندد تو باز کن و آنچه (برای فریب ما) تدبیر کند تو باطل نما و چون قصد (اغفال ما) کند تو او را بازدار و آنچه را محکم و استوار سازد بشکن. بارخدایا لشگر او را فراری کن و مکر و حیلهاش را باطل نما و پناهگاهش را ویران ساز و بینی او را به خاک مال.
[صفحه ۱۸۲]
خدایا ما را در صف دشمنان او قرار ده و از شمار دوستان او برکنار کن که وقتی ما را به سوی خود خواهد، اطاعتش نکنیم و چون ما را بخواهد، جوابش نگوئیم، هر که دستور ما را بپذیرد او را به دشمنی شیطان وادار کنیم و هر که نهی ما را پیروی نماید به پند و اندرز از متابعت او بازداریم.
(۳۱) اللهم صل علی محمد خاتم النبیین، و سید المرسلین، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، و اعذنا و اهالینا و اخواننا و جمیع المؤمنین و المؤمنات مما استعذنا منه، و اجرنا مما استجرنا بک من خوفه، و اسمع لنا ما دعونا به، و اعطنا ما اغفلناه، و احفظ لنا ما نسیناه، و صیرنا بذلک فی درجات الصالحین، و مراتب المؤمنین، امین رب العالمین.
ترجمه: خدایا بر محمد خاتم پیغمبران و خواجهی رسولان و بر خاندان پاک و پاکیزهی او درود بفرست و ما و کسان و برادران ما و همهی مردان و زنان اهل ایمان را از آنچه پناه بردهایم در پناه خودگیر و ما را از ترس آنچه زینهار خواهیم رهائی بخش و آنچه تقاضا کردیم اجابت کن و آنچه از دست دادیم به ما عطاء نما و آنچه را که فراموش کردیم برای ما نگهدار و به وسیلهی آن جای ما را در درجات نیکان و جایگاههای مؤمنین قرار ده، ای پروردگار جهانیان (دعای ما را) اجابت فرما.
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *