زیارت نامه و ادعیه

مناجات دوستان خدا

التاسعه مناجاه المحبین
بسم الله الرحمن الرحیم الهی من ذا الذی ذاق حلاوه محبتک فرام منک بدلا؟
و من ذا الذی انس بقربک فابتغی عنک حولا؟
به نام خداوند بخشندهی مهربان، ای خدای من کیست که حلاوت محبت تو را چشید و دیگری را به جای تو برگزید؟ و کیست که به قرب تو انس گرفت و خواست از تو روی (به دیگری) گرداند؟
الهی فاجعلنا ممن اصطفیته لقربک و ولایتک و اخلصته لودک و محبتک و شوقته الی لقائک و رضیته بقضاءک و منحته بالنظر الی وجهک و حبوته برضاک و اعذته من هجرک و قلاک و بواته مقعد الصدق فی جوارک و خصصته بمعرفتک و اهلته لعبادتک و هیمت قلبه لارادتک و اجتبیته لمشاهدتک و اخلیت وجهه لک و فرغت فواده لحبک و رغبته فیما عندک و
[صفحه ۲۳۶]
لمشاهدتک و اخلیت وجهه لک و فرغت فواده لحبک و رغبته فیما عندک و الهمته ذکرک و اوزعته شکرک و شغلته بطاعتک و صیرته من صالحی بریتک و اخترته لمناجاتک و قطعت عنه کل شیء یقطعه عنک
ای خدای من ما را از کسانی قرار ده که آنها را برای قرب و ولایت خود برگزیدی و برای دوستی و محبت خود (از آلودگیها) پاکشان گردانیدی و به دیدار خود شائق نمودی و به قضای خویش راضی گردانیدی و نعمت نظر به روی خود را بدانها بخشیدی و آنها را به رضای خود نوازش نمودی و از دوری و قهر خود پناهشان دادی و در جوار خود در محل صدق و راستی جایشان بخشیدی و به معرفت خویش اختصاصشان دادی و آنها را برای بندگیت شایسته گردانیدی و دلشان را شیفتهی ارادهی خود ساختی و آنها را برای دیدارت برگزیدی و رویشان را فقط متوجه خود ساختی و دلشان را برای دوستی خود از همه چیز فارغ نمودی و بدانچه (از نعمتها) در نزد توست راغبشان گردانیدی و یاد خود را در اندیشهی آنها افکندی و سپاس خود را بدانها الهام فرمودی و آنها را به طاعتت مشغول داشتی و از بندگان شایستهی خویش قرارشان دادی و برای مناجات خود اختیارشان کردی و آنچه را که آنها را از تو جدا نماید؛ از آنها جدا ساختی.
اللهم اجعلنا ممن دابهم الارتیاح الیک و الحنین و دهرهم الزفره و الانین جباههم ساجده لعظمتک و عیونهم ساهره فی خدمتک و دموعهم سائله من خشیتک و قلوبهم متعلقه بمحبتک و افئدتهم منخلعه من مهابتک.
بارالها ما را از کسانی قرار ده که خوی و عادت آنها زاری و تضرع و روزگارشان لابه و ناله به سوی توست، پیشانی آنها برای عظمت تو به خاک سوده و دیدگانشان در خدمت تو بیدار مانده و اشگ آنان از ترس تو روان گشته و قلبهایشان به رشتهی محبت تو پیوسته و دلهایشان از بیم و مهابت تو از جا کند شده.
[صفحه ۲۳۷]
یا من انوار قدسه لابصار محبیه رائقه و سبحات وجهه لقلوب عارفیه شائفه یا منی قلوب المشتاقین و یا غایه آمال المحبین اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و ان تجعلک احب الی مما سواک و ان تجعل حبی ایاک قائدا الی رضوانک و شوقی الیک ذائدا عن عصیانک و امنن بالنظر الیک علی و انظر بعین الود و العطف الی و لا تصرف عنی وجهک و اجعلنی من اهل الاسعاد و الحظوه (الحظوه) عندک یا مجیب یا ارحم الراحمین.
ای آن که انوار مقدسش دیدگان دوستانش را خیره نموده و پرتو رویش دلهای عارفانش را به شوق آورده است، ای آرزوی دلهای مشتاقان و ای نهایت آمال دوستان از تو میخواهم که دوستی خود و دوستی آن که تو را دوست دارد و دوستی هر عملی که مرا به قرب تو میرساند نصیب من کنی و اینکه محبت خود را در دل من بیش از دیگران گردانی به طوری که دوستی من؛ مرا به سوی رضوان و خشنودی تو بکشاند و اشتیاق من به تو مرا از ارتکاب معصیت تو بازدارد و بر من با نگریستن به سوی تو منت گذار و با چشم دوستی و مهربانی به سوی من نگر و روی خود را از من برمگردان و مرا در نزد خود از نیکبختان و بهرهمندان قرار ده ای جواب دهنده (به دعای بندگان) و ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته آقای فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *