احادیث و سخنان, صحیفه سجادیه

مناجات طاعت کنندگان برای خدا – امام سجاد – صحیفه سجادیه

مناجات السابعه مناجات المطیعین لله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ألهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانک و احللنا بحبوحه جنانک و اقشع عن بصائرنا سحاب الارتیاب و اکشف عن قلوبنا أغشیه المریه و الحجاب و
[صفحه ۲۳۲]
أزهق الباطل عن ضمائرنا و أثبت الحق فی سرائرنا فان الشکوک و الظنون لواقح الفتن و مکدره لصفو المنائح و المنن.
بارالها (میل و رغبت) طاعت خود را در دل ما افکن و ما را از معصیت و گناه دور دار و آنچه از حصول خشنودی تو تمنا میکنیم رسیدن آن را برای ما آسان گردان و ما را در میانهی بهشت خود وارد کن و ابر شک و ریب را از پیش چشم ما پراکنده ساز و از دلهای ما پردههای گمان و حجاب را برکنار کن و (نقش) باطل را از (صفحهی) ضمایر ما بزدای و حق را در باطن ما ثابت نگهدار زیرا شکها و گمانها، فتنهها را بارور میکند و (چشمهی) صافی عطایا و نعمتها را تیره و مکدر نماید.
اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک و أوردنا حیاض حبک و أذقنا حلاوه و دک و قربک واجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک
و أخلص نیاتنا فی معاملتک فانا بک و لک و لا وسیله لنا الیک الا انت
بار خدایا! ما را بر کشتی نجات بنشان و از لذت مناجات خود بهرهمند گردان و ما را در آبشخور محبت خود وارد کن و شیرینی دوستی و نزدیکی خویش را به ما بچشان و جهد و کوشش ما را در راه خود قرار ده و سعی و همت ما را در طاعت خویش مصروف گردان و نیتهای ما را در معامله با تو خالص نما زیرا که ما به وسیلهی تو و برای تو آفریده شدهایم و ما را به سوی تو جز خود تو وسیلهی دیگری نیست.
الهی اجعلنی من المصطفین الأخیار و ألحقنی بالصالحین الأبرار
السابقین الی المکرمات المسارعین الی الخیرات العاملین للباقیات الصالحات الساعین الی رفیع الدرجات انک علی کل شیء قدیر و بالاجابه جدیر برحمتک یا أرحم الراحمین.
خدایا مرا از برگزیدگان نیکان قرار ده و به شایستگان نیکوکار که به سوی
[صفحه ۲۳۳]
فضائل سبقت گرفته و به نیکیها میشتابند و به کارهای شایسته و دائمی عمل نموده و برای رسیدن به مقامات عالیه کوشش میکنند ملحق گردان که تو بر (انجام) هر چیز توانا و به اجابت دعا سزاواری به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *