زیارت نامه و ادعیه

مناجات طاعت کنندگان برای خدا

مناجات السابعه مناجات المطیعین لله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانک و احللنا بحبوحه جنانک و اقشع عن بصائرنا سحاب الارتیاب و اکشف عن قلوبنا اغشیه المریه و الحجاب و
[صفحه ۲۳۲]
ازهق الباطل عن ضمائرنا و اثبت الحق فی سرائرنا فان الشکوک و الظنون لواقح الفتن و مکدره لصفو المنائح و المنن.
بارالها (میل و رغبت) طاعت خود را در دل ما افکن و ما را از معصیت و گناه دور دار و آنچه از حصول خشنودی تو تمنا میکنیم رسیدن آن را برای ما آسان گردان و ما را در میانهی بهشت خود وارد کن و ابر شک و ریب را از پیش چشم ما پراکنده ساز و از دلهای ما پردههای گمان و حجاب را برکنار کن و (نقش) باطل را از (صفحهی) ضمایر ما بزدای و حق را در باطن ما ثابت نگهدار زیرا شکها و گمانها، فتنهها را بارور میکند و (چشمهی) صافی عطایا و نعمتها را تیره و مکدر نماید.
اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک و اوردنا حیاض حبک و اذقنا حلاوه و دک و قربک واجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک
و اخلص نیاتنا فی معاملتک فانا بک و لک و لا وسیله لنا الیک الا انت
بار خدایا! ما را بر کشتی نجات بنشان و از لذت مناجات خود بهرهمند گردان و ما را در آبشخور محبت خود وارد کن و شیرینی دوستی و نزدیکی خویش را به ما بچشان و جهد و کوشش ما را در راه خود قرار ده و سعی و همت ما را در طاعت خویش مصروف گردان و نیتهای ما را در معامله با تو خالص نما زیرا که ما به وسیلهی تو و برای تو آفریده شدهایم و ما را به سوی تو جز خود تو وسیلهی دیگری نیست.
الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار و الحقنی بالصالحین الابرار
السابقین الی المکرمات المسارعین الی الخیرات العاملین للباقیات الصالحات الساعین الی رفیع الدرجات انک علی کل شیء قدیر و بالاجابه جدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.
خدایا مرا از برگزیدگان نیکان قرار ده و به شایستگان نیکوکار که به سوی
[صفحه ۲۳۳]
فضائل سبقت گرفته و به نیکیها میشتابند و به کارهای شایسته و دائمی عمل نموده و برای رسیدن به مقامات عالیه کوشش میکنند ملحق گردان که تو بر (انجام) هر چیز توانا و به اجابت دعا سزاواری به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته آقای فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *