آثار, صحیفه سجادیه

نیایش بیستم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ایمان مرا به کاملترین درجات ایمان و یقین مرا به برترین مراتب یقین و نیّت )
مرا به نیکوترین نیتها و عمل مرا به بهترین اعمال فرا بر.
۳) ای خداوند، به لطف خود نیّت مرا از هر شائبه مصون دار و به رحمت خود یقین مرا استوار گردان، و به قدرت خود فساد مرا به )
صلاح بدل نمای.
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از هر کار که پرداختن به آن از پرداختنم به تو باز میدارد، بینیاز گردان و )
به کاری بر گمار که در روز باز پسین از من خواهی و روزهای عمر مرا در کاری که مرا برای آن آفریدهای مصروف دار و مرا
بینیاز فرمای و در روزی بر من بگشای و به نگریستن به حسرت در مال و جاه کسان گرفتار مساز و عزیزم دار و به خود پسندی
دچارم مکن. مرا به بندگی خودگیر و عبادتم را به عجب و غرور تباه مکن. و بر دست من، در حق مردم کارهای خیر جاری کن و
کارهای خیر من به شائبه منت نهادن بر خلق خدای میامیز و از اخلاق متعالی بهرهورم دار و از نازش بر خویش در امان.
۵) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و هر گاه مرا در نظر مردم به درجتی فرا میبری به همان قدر در نفس خود خوارم )
گردان و هر گاه مرا به عزّتی آشکار مینوازی به همان قدر در نفس خود ذلیل گردان.
۶) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا به راه شایسته هدایت راه بنمای و چنان کن که راه دیگرگون نکنم، و طریق )
حق پیش
______________________________
۱] دعای آن حضرت است در طلب اخلاق ستوده و افعال پسندیده. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۲۹
پای من بگشای و چنان کن که به راه باطل نگرایم، و نیّتی صوابم ده و چنان کن که در آن تردید روا ندارم، و عمر مرا دراز نمای و
چنان کن که در طاعت تو به سر شود و چون مرتع عمر من چراگاه اهریمن گردد، پیش از آنکه خصومت تو بر من تازد یا خشم تو
مرا به سر در اندازد، جان من بستان.
۱) ای خداوند، هر خصلت بد که در من است به صلاح آور و هر زشتی که با من است و موجب نکوهش من، به زیبایی بدل نمای )
صفحه ۲۹ از ۸۹
و هر کرامت کمال نایافته که در من است کامل فرمای.
۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و بدل بفرمای کینهتوزی دشمنان مرا به محبت و حسد حسودان مرا به مودت و )
بدگمانی صالحان را در حق من به اعتماد و دشمنی نزدیکان را به دوستی و کژتابی خویشاوندان را به نیکخواهی و فرو گذاشتن
اقربای مرا به یاریگری و دوستی ناپایدار مجاملهگران را به دوستی پایدار و ناسازگاری معاشران را به معاشرتی کریمانه و تلخی بیم
از ستمکاران را به شیرینی ایمنی از تجاوز ایشان.
۳) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا در برابر آن که بر من ستم میکند، تنی توانا ده و در برابر آن که با من به )
بحث و جدال برخاسته، زبانی گویا ده و در برابر کسی که با من دشمنی میورزد، پیروزی ده و در برابر کسی که بر من حیله
میکند، مکر ارزانی دار و در برابر کسی که مرا مقهور خود خواهد، قدرت عطا فرمای و دروغ کسی را که مرا دشنام میدهد
آشکار ساز و از آن که تهدیدم میکند مرا به سلامت دار و توفیقم ده که فرمانبردار کسی باشم که مرا به راه راست برد و تابع آن
که مرا به طریق رشاد میکشد.
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و رستگاری بخش مرا تا کسی را که با من ناراستی کند به اخلاص پاسخ دهم و )
کسی را که از من
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۳۰
دوری گزیند به نیکویی جزا دهم و کسی را که مرا محروم میدارد به بذل و احسان بنوازم و با آن کس که رشته مودت بریده است
بپیوندم و کسی را که از من به بدی یاد کرده به نیکی یاد کنم و خوبی را سپاس گویم و از بدی چشم فرو بندم.
۱) ای خداوند، مرا سیمای صالحان ده و جامه پرهیزگاران: در گستردن عدل و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش دشمنی و )
به هم پیوستن تفرقه جویان و آشتی دادن خصمان و فاش کردن نیکی و پوشیدن عیبها و نرمخویی و فروتنی و نیک سیرتی و بیرون
راندن باد غرور از سر و خوشخویی و سبقت در فضیلت و ایثار در بخشش و دم فرو بستن از عیب دیگران و ترک افضال در حق
کسی که در خور افضال نباشد و گفتن سخن حق، هر چند دشوار بود و اندک شمردن نیکیهای خود در کردار و گفتار هر چند
بسیار بود و بسیار شمردن بدیهای خود در کردار و گفتار هر چند اندک بود. ای خداوند، این صفات را در من به کمال رسان به
دوام طاعت خود و همسویی با جماعت مقبول و دوری از بدعت جویان و پیروان باورهای مجعول.
۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و فراخترین روزیات را به هنگام پیری به من ارزانی دار و نیرومندترین نیرویت را )
به هنگام درماندگی. در عبادت دچار کاهلیم مگردان و چنان مکن که دیدگانم از دیدن راه تو نابینا بود یا به خلاف محبت تو گام
بردارم، یا به آنان که از تو بریدهاند پیوندم، یا از آنان که به تو پیوستهاند بریده شوم.
۳) ای خداوند، چنان کن که به هنگام ضرورت به نیروی تو بتازم و به هنگام نیاز از تو یاری خواهم و به هنگام مسکنت به درگاه )
تو تضرع کنم.
و مرا میازمای که به هنگام اضطرار از جز تویی یاری جویم و به هنگام بینوایی به پیشگاه جز تویی خاضع شوم و به هنگام ترس در
برابر جز تویی تضرع کنم، تا آنگاه مستحق خذلان و منع و اعراض تو گردم. ای
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۳۱
مهربانترین مهربانان.
۱) ای خداوند، هر آرزو و گمان و حسد که اهریمن در دل من افکند تو آن را به ذکر عظمتت و تفکر در قدرتت و تدبیر بر ضد )
دشمنت بدل نمای.
هر ناسزا و لغو و دشنام در آبرو، یا شهادت باطل، یا غیبت مؤمن غایب یا ناسزا به حاضران و از این گونه که اهریمن بر زبان من
صفحه ۳۰ از ۸۹
میافکند تو آن را به حمد و سپاس خود و افزونی در ثنای خود و بیان مجد و عظمت خود و سپاس نعمت خود و اعتراف به احسان
خود و شمارش نعم خود بدل فرمای.
۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش. کس بر من ستم روا ندارد، زیرا تو را توان دفع ستم از من هست و من بر کس )
ستم نکنم، زیرا تو قادری که مرا از ستمگری باز داری. هرگز گمراه نخواهم شد زیرا تو میتوانی مرا به راه هدایت اندازی. هرگز
فقیر نشوم، زیرا که توانگریام از توست و هرگز گردنکشی نکنم که قدرت و توان من از توست.
۳) ای خداوند، بر آستان مغفرت تو فرود آمدهام و به امید عفو تو آهنگ کردهام و به بخشایش تو دل بستهام و به فضل و احسان تو )
اعتماد کردهام و مرا آنچه سبب آمرزش تو شود، در دست نیست و کاری نکردهام که به پاداش آن شایسته عفو تو باشم و چون
بدین سان خویشتن را محکوم کردهام دیگر جز فضل و احسان تو پناهی ندارم.
پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا به فضل خویش بنواز.
۴) ای خداوند، زبانم به هدایت بگشای و پرهیزگاری را به من الهام کن و مرا به هر کاری که پاکیزهتر است توفیق ده و به هر چه )
خشنودی تو در آن است برگمار.
۵) ای خداوند، مرا به طریقت اعلی رهبری کن و چنان کن که بر دین تو بمیرم و بر دین تو زنده شوم. )
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۳۲
۱) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از میانهروی بهرهمند ساز و در زمره اهل صواب در آور. مرا از راهنمایان )
طریق حق قرار ده و در شمار بندگان صالح. در قیامت رستگاری را نصیب من فرمای و از آتش دوزخم در امان دار.
۲) ای خداوند، هر خصلتی را که خلاص نفس من در آن نیست، از من بستان و هر خصلتی را که اصلاح نفس مرا سبب است برای )
من باقی گذار. زیرا نفس اگر تواش در امان خود نداری هلاک شونده است.
۳) ای خداوند، چون محزون شوم تویی ساز و برگ من و چون محرومم دارند طلب روزی را به سوی تو آیم. هر گاه مصیبتی به )
من رسد به درگاه تو استغاثه کنم و هر چه از دست رود تواش جبران میکنی و هر چه تباه شود تواش به صلاح میآوری و هر چه
تو را ناپسند افتد تواش دگرگون توانی کرد. پس ای خداوند، پیش از در رسیدن بلا، نعمت عافیتم ده و پیش از آنکه دست طلب
فرا کنم، توانگریم بخش و پیش از آنکه کارم به گمراهی کشد، راه هدایتم بنمای. رنج عیبجویی مردم از من دور بدار و ایمنی روز
رستاخیز نصیب من فرمای و ارشاد نیک دیگران را به من ببخش.
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و به لطف خود آسیب حوادث از من دور دار و به نعمت خود مرا بپروران و به )
کرم خود اصلاح فرمای و درد من دوا نمای و مرا در سایه امن خود جای ده و پیکر من به جامه خشنودی خود بیارای و چون کارها
بر من آشوبد به گزاردن درستترین آنها توفیقم ده و چون امور به یکدیگر مشتبه شوند به پاکیزهترین آنها راه نمای و چون میان
عقاید خلاف بر خیزد، تو مرا به آن مذهب رهبری کن که بیشتر مورد رضای توست.
۵) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و تاج بینیازی بر سر من نه و بر آنم دار که هر کار که میکنم نیکو به انجامش )
رسانم و هدایت
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۳۳
صادقم آموز و مفتون مال و جاهم مساز و آسودگیم عنایت کن و زندگی من به رنج میامیز و دعای من اجابت ناکرده بر سر من
مزن که من تو را همتایی نشناسم و با وجود تو از دیگری چیزی نخواهم.
۱) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از اسرافکاری باز دار و روزی من از تلف و تباهی برهان و بر دارایی من به )
برکت بیفزای و چون انفاق میکنم راه درست را به من بنمای.
صفحه ۳۱ از ۸۹
۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا از رنج تحصیل معاش بینیازی ده و بی حساب روزیام ده، تا از عبادت تو )
به طلب روزی نپردازم و بار گران عواقب کسب و کار بر دوش نگیرم.
۳) ای خداوند، آنچه را از تو طلب میکنم به قدرت خود روا گردان و از هر چه بیمناکم به عزت خویش پناه ده. )
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و آبرویم به توانگری مصون دار و جاه و منزلتم را به بینوایی مکاه، آن سان که از )
دیگر روزی خوارانت روزی بطلبم و دست پیش بندگان شریر تو دراز کنم، آنگاه به ستایش کسی که به من بخشیده است فریفته
شوم و به نکوهش کسی که دست منع فرا روی من داشته مبتلی گردم، و حال آنکه کسی که توان بخشیدن و منعش هست تنها
تویی و بس.
۵) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا تندرستی ده که تو را پرستش کنم و آسایش عطا کن تا دامن از جهان در )
چینم و علم مرا با عمل همراه فرمای و پرهیزگاریم را با میانهروی قرین نمای.
۶) ای خداوند، عمر من با عفو خود به پایان بر و آرزویم را با امید به رحمت خویش مقرون دار و راه مرا در رسیدن به خشنودیت )
آسان گردان و در هر حال که هستم کار من نیکو کن.
۷) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و در اوقات غفلتم به یاد خود آگاهی ده و در ایام فرصتم به طاعت خود برگمار و )
برای وصول به
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۳۴
آستان محبت خود راهی هموار پیش پای من گشای و در آن راه خیر دنیا و آخرت را به تمامی ارزانیم دار.
۱) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش، بهترین درودهایی که پیش از او به یکی از آفریدگانت فرستادهای، یا بعد از او به )
یکی از آفریدگانت خواهی فرستاد. و ما را در این جهان و هم در آن جهان نیکی عطا کن و به حرمت خویش مرا از عذاب آتش
نگهدار.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۳۸
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *