آثار, صحیفه سجادیه

نیایش بیست و ششم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا یاری فرما که حق آن گروه از همسایگان و دوستان خود را که حق ما را )
میشناسند و با دشمنان ما دشمنی میورزند به وجهی نیکوتر بگزارم.
۳) بار خدایا، همسایگان و دوستان مرا یاری ده که سنت تو بر پای دارند و رهنمودهای نیکوی تو را فرا گیرند: در یاری ناتوانانشان )
و رفع نیاز از نیازمندانشان و عیادت بیمارانشان و راهنمایی رهجویانشان و اندرز به مشورت کنندگانشان و دیدار مسافرانشان به
هنگامی که باز میگردند و نهان داشتن اسرارشان و پوشیدن عیبهایشان و یاری ستمدیدگانشان و دستگیری از ایشان به اطعام و سود
رسانیدن به ایشان به عطایا و بخششها و بر آوردن نیازهایشان زان پیش که لب به سؤال بگشایند.
______________________________
۱] دعای آن حضرت است به هنگام یاد کردن از همسایگان و دوستانش. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۷۰
صفحه ۳۹ از ۸۹
۱) بار خدایا، مرا برگمار که همسایگان و دوستان بد کردار خود را به نیکی پاداش دهم و از ستمکارشان در گذرم و از بد گمانی )
در حق ایشان بپرهیزم و با همگان مشفق و مهربان باشم و پاس پاکدامنی را دیده از نگریستن بر بندم و با آنان از روی تواضع به
نرمی سر کنم و بر دردمندانشان به رحمت نظر کنم و در غیبت ایشان مودت خویش نشان دهم و از روی خیر خواهی خواستار دوام
نعمتشان باشم و هر چه برای خویشاوندان خود میخواهم برای ایشان بخواهم و هر چه برای خاصان خود منظور میدارم برای ایشان
منظور دارم.
۲) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و آنچه من برای ایشان خواستهام، مرا نیز از سوی ایشان، همانند آن، روزی ده. به )
فراوانی از ایشان بهرهمند گردان. و بر بصیرتشان بیفزای که حق مرا رعایت کنند و فضل مرا بشناسند، تا ایشان به من نیکبخت شوند
و من به ایشان. آمین رب العالمین.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۱۷۶
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *