آثار, صحیفه سجادیه

نیایش سی و نهم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) بار خدایا، بر محمد و خاندان او درود بفرست و سورت شهوت مرا چون به حرام نزدیک میشوم بشکن و چنان کن که آزمند )
ارتکاب هیچ گناهی نشوم. بار خدایا مرا از آزردن هر مرد و زن مؤمن و هر مرد و زن مسلمان بازدار.
۳) بار خدایا، هر بندهای که درباره من مرتکب عملی شده که تو آن را نهی کردهای، یا در آنچه تو منع فرمودهای پرده حرمت من )
دریده، و اینک که حق مرا ضایع کرده در گذشته، یا هنوز زنده است و حقی از من بر گردن اوست، او را در این ستمی که بر من
صفحه ۵۴ از ۸۹
روا داشته و اکنون گریبانگیر اوست بیامرز، و در حقی که از من تباه کرده عفو نمای.
۴) بار خدایا، اگر در حق من خلافی به جای آورده است، او را سرزنش مکن. اگر به سبب آزار من گناهی بر اوست، او را رسوا )
مساز. ای خداوند، این عفو و گذشت مرا و این صدقهای را که به آنان ارزانی داشتهام پاکترین صدقه بخشندگان و برتر از هر صله
و عطیهای قرار ده که برای تقرب جستن به تو ارزانی شده است.
۵) آن سان که من از آنان در گذشتهام، تو نیز از من در گذر و آن سان که من در حق آنان دعای خیر کردهام تو نیز رحمت خود )
از من دریغ مدار، تا هم من و هم ایشان به برکت فضل و احسان تو به سعادت رسیم و رهایی یابیم.
۶ ) ر ا ب ا ی ا د خ ، ر ه یا ه د ن ب ز ا تن ا گ د ن ب ه ک ز ا ن م ه ب و ا ی ب ی س آ ه د ی س ر ا ی ز ا )______________________________
۱] دعای آن حضرت است در طلب عفو و رحمت. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۳۸
من آزاری دیده یا به سبب من ستمی بر او شده و من حقش را ضایع کردهام یا مانع دادخواهی او شدهام، پس بر محمد و خاندانش
درود بفرست و به بزرگواری و بخشندگی خویش از من خشنودش گردان و از خزانه کرمت حقش ادا فرما. آنگاه مرا از کیفری که
به موجب حکم تو مستوجب آنم در امان آر و از عقوبتی که به مقتضای عدل توست رهایی بخش، زیرا که مرا نیروی تحمل خشم
و انتقام تو نیست و تاب و توان من غضب تو را بر نمیتابد، که اگر به مقتضای استحقاق من جزایم دهی هلاکم ساختهای و اگر
جامه رحمت خود بر من نپوشانی تباهم کردهای.
۱) ای خداوند من، از تو چیزی را میطلبم که عطای آن از تو هیچ نکاهد و برگرفتن باری را در خواست میکنم که بر تو گران )
نمیآید. از تو میطلبم بخشایش نفسم را، نفسی که او را نیافریدی تا از خود، زیانی را دور سازی یا به سودی دست یابی، بلکه او را
آفریدهای تا قدرت خویش در آفرینش چنان چیزها به اثبات رسانی و آن را دلیل توانایی خود بر خلقت همانندان آن قرار دهی.
۲) بار خدایا، از تو میخواهم که بار گناه من برگیری، که سخت گرانبارم ساخته. از تو در تحمل بار گرانی که از پایم درآورده )
است یاری میجویم. پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا که بر خود ستم کردهام عفو کن و رحمت خود بر گمار تا
سبکبارم سازد. چه بسا رحمت تو گنهکاران را رسد و چه بسا ستمکاران که مشمول عفو تو گردند. پس بر محمد و خاندان او درود
بفرست و مرا سر دسته کسانی قرار ده که از گناهانشان گذشتهای و از گودالی که خطاکاران در آن سرنگون شوند بیرون آوردهای
و به توفیق خود از ورطه هلاکت مجرمان خلاصی دادهای، تا آزاد کرده عفو تو از بند اسارت سخط تو گشتند و رهایی یافته احسان
تو از زندان عدالت تو شدند.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۳۹
۱) ای خدای من، اگر با من چنین کنی، این لطف و رحمت در حق کسی کردهای که خود منکر آن نیست که مستحق عقوبت )
توست، و خویشتن مبرا نمیداند که سزاوار خشم توست.
۲) ای خدای من، اگر با من چنین کنی، این لطف و رحمت در حق کسی است که بیمش از تو از آزمندیش در رحمت تو بیش )
است و نومیدش از رهایی، استوارتر از امیدش به رهایی است. نه چنان است که نومیدیش، نومیدی از رحمت تو باشد، یا امیدش از
آن روست که میخواهد خود را به رحمت تو بفریبد، بلکه به سبب قلّت حسنات اوست در برابر کثرت سیّئاتش و ضعف حجت
اوست در دادگاه داوری تو. اما تو ای خدای من، شایستهای که صدّیقان به رحمت تو مغرور نشوند و مجرمان از رحمت تو نومید
نگردند، که تو آن پروردگار بزرگ هستی که فضل خود از کسی باز نداری و در گرفتن حق خود از دیگران سخت نگیری.
۳) یاد تو از هر چه در یاد آید، برتر است و نام تو مقدستر از آن است که مردمان بر خود نهند. نعمت تو در میان همه آفریدگانت )
صفحه ۵۵ از ۸۹
پراکنده است.
فلک الحمد علی ذلک یا رب العالمین.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۴۱
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *