آثار

نیایش هفتم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) ای خداوندی که گره کارهای فرو بسته به تو گشوده میشود و سختیها به تو آسان میگردد، ای خداوندی که از تو خواهند )
رهایی از تنگناها را و یافتن آسودگی را به قدرت تو دشواری خوارمایه گردد و به لطف تو اسباب کارها ساخته آید. قضا به قدرت
تو جاری است و هر چیزی بر وفق اراده تو پدید آمده است: به مشیت تو فرمانبر است و به گفتار
______________________________
۱] دعای آن حضرت است به هنگامی که برای او مهمّی پیش میآمد یا حادثهای رخ میداد و به هنگام اندوه. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۶۵
آمرانهاش نیاز نیست، به اراده تو بازداشتنی است و به گفتار بازدارندهاش نیاز نیست.
۱) تویی آن که در مهمات بخوانند و در سختیها به او پناه جویند. هیچ بلایی از سرما نرود جز آنکه تواش برانی و هیچ اندوهی از )
دل ما رخت نبندد مگر آنکه تواش از میان برداری.
۲) ای پروردگار من، بر من محنتی رسیده که بار گرانش مرا از پای در آورده است و به رنجی در افتادهام که بر خود هموار نتوانم )
کرد. تو خود به قدرت خویش آن محنت و رنج بر من وارد آوردهای و به سوی من روانه داشتهای. آنچه را تو وارد آوردهای کس
بازگرداندن نتواند و آنچه را تو روانه داشتهای کس دفع نتواند و آن در را که تو بستهای کس گشادن نتواند و آن در را که تو
گشادهای کس بستن نتواند. چون کسی را به رنج افکنی کس راحتش نرساند و چون کسی را خوار داری کس عزیز نگرداند. پس
درود بفرست بر محمد و خاندانش. ای پروردگار من، به فضل خویش در آسایش بر من بگشای و به قدرت خویش سطوت اندوه
را بر من بشکن و در آنچه زبان شکایت گشودهام به رحمت نظر کن و مرا حلاوت استجابت در هر چه خواستهام بچشان و از نزد
خویش رحمتی و گشایشی خوشگوار بر من ارزانی دار و راه رهایی در پیش پای من بگشای. ( ۳) چنان مکن که به سبب اندوه از
انجام دادن فرایض و مستحبات تو بازمانم، که من ای پروردگار، در برابر این محنت که بر من وارد آمده بیطاقتم و پیمانه شکیباییم
از آن اندوه که نصیب من گردیده اینک لبریز است. تنها تویی که توانی آن اندوه را از میان برداری و آن بلا را که بدان گرفتار
آمدهام دفع کنی. پس مرا از بند بلا وارهان اگر چه شایسته آن نباشم. یا ذا العرش العظیم.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۶۷
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *