آثار, صحیفه سجادیه

نیایش چهل و چهارم امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه

۲) حمد و سپاس خداوندی را که ما را به حمد و سپاس خویش راه نمود و از جمله حامدان خود قرار داد، تا از شکرگزاران احسان )
او باشیم. و ما را در برابر حمد و سپاس خویش پاداش داد، آن سان که نیکوکاران را پاداش دهد.
۳) حمد و سپاس خداوندی را که دین خود به ما ارزانی فرمود و ما را به آیین خویش اختصاص داد و به راههای احسان خود در )
آورد، تا به مدد احسانش در طریق خشنودیاش گام برداریم. حمد و سپاسی که شایان قبولش افتد و بدان از ما خشنود گردد.
۴) حمد و سپاس خداوندی را که یکی از آن راهها که در برابر ما گشوده، ماه خود، ماه رمضان است، ماه صیام و ماه اسلام، ماه )
پاکیزگی از آلودگیها، ماه رهایی از گناهان، ماه نماز، ماهی که در آن قرآن نازل شده، قرآنی که راهنمای مردم است و نشانه
آشکار هدایت است و تمیز دهنده حق از باطل است.
۵) پس به حرمت بیشمار و فضیلت بسیاری که بدین ماه ارزانی داشت، برتری آن را بر دیگر ماهها آشکار ساخت. برای )
بزرگداشت آن، هر چیز را که در دیگر ماهها حلال داشته بود، در این ماه حرام کرد.
گرامیداشت آن را هر خوردنی و آشامیدنی ممنوع داشت و برای آن
______________________________
صفحه ۶۰ از ۸۹
۱] دعای آن حضرت است هنگامی که ماه رمضان فرا میرسید. ]
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۶۶
زمانی معین قرار داد، آن سان که اجازت ندهد روزه آن پیشتر ادا گردد و نپذیرد که به تأخیر افتد.
نامید. در آن شب، فرشتگان و « لیلۀ القدر » ۱) آنگاه شبی از شبهای این ماه برگزید و بر شبهای هزار ماه برتری داد. و آن شب را )
روح، به فرمان پروردگارشان، بر هر یک از بندگان او- که بخواهد- نازل میشوند، همراه با تقدیری تغییر ناپذیر. آن شب، شب
سلام و درود فرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپیدهدم کشیده شود.
۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگداشت حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما )
را از آن منع کردهای. به ما الهام کن. و ما را به روزه داشتن یاری ده: آن سان که اعضای بدن خویش از معاصی تو بازداریم و در
آنچه سبب خشنودی توست به کار داریم، تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم و به هیچ لهو و بازیچه ننگریم و به هیچ ممنوع
دست نگشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم و چیزی جز آنچه تو حلال کردهای در شکمهای خود جای ندهیم و زبانمان
جز سخن تو نگوید و رنجی بر خود هموار نکنیم جز آنکه ما را به ثواب تو نزدیک سازد و کاری نکنیم جز آنچه ما را از عقاب تو
در امان دارد. ای خداوند، از تو میخواهیم که این همه اعمال را از ریای ریاکاران و آوازه در افکندن آوازه افکنان دور نگه داری.
و چنان باد که کسی را در عبادت با تو شریک نسازیم و جز تو برای خود مرادی نجوییم.
۳) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و در این ماه ما را به اوقات نمازهای پنجگانه آگاه فرما: به حدود و احکامش که )
مقرر داشتهای و واجباتش که واجب ساختهای و شروط و هنگامش که معین کردهای.
۴) ای خداوند، چنان کن که به هنگام نماز همانند کسانی باشیم که به )
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۶۷
منازل والای آن راه مییابند و همه ارکان آن رعایت میکنند و آن را به وقت خود، به آیین بنده تو و رسول تو محمد- صلی اللّه
علیه و آله- در رکوع و سجود و همه فضیلتهایش، به کاملترین وضوء و طهارت و در نهایت خشوع به جای میآورند.
۱) ای خداوند، در این ماه ما را موفق دار که به خویشاوندانمان نیکی کنیم و به دیدارشان بشتابیم و همسایگانمان را به بخشش و )
عطای خویش بنوازیم و اموالمان را از هر چه به ناحق بر آن افزودهایم پیراسته داریم و با ادای زکات پاکیزه گردانیم و با آنان که از
ما گسیختهاند بپیوندیم و با آن که در حق ما ستمی روا داشته به مقتضای انصاف رفتار کنیم و با آن که با ما دشمنی ورزیده دوستی
کنیم، جز آن کسان که به خاطر رضای تو با آنان دشمن شدهایم، که با چنین دشمنی هیچگاه سخن از دوستی نگوییم و همدل
نشویم.
۲) ای خداوند، در این ماه ما را توفیق ده که به کردارهای پسندیده به تو تقرب جوییم، آن سان که ما را از گناهان پاک داری و از )
بازگشت به اعمال ناشایست نگهداری، تا هیچ یک از ملائکه تو طاعتی به درگاهت نیاورد جز آنکه از طاعت ما کمتر باشد و در
تقرب به پایه تقرب ما نرسد.
۳) ای خداوند، به حق این ماه و به حق آن کس که در این ماه- از آغاز تا انجام- جبین عبادت به درگاه تو سوده، خواه ملکی )
بوده که او را مقرب خود ساختهای، یا پیامبری که به رسالتش فرستادهای، یا بندهای صالح که از میان بندگانت برگزیدهای، بر
محمد و خاندانش درود بفرست و ما را سزاوار کرامتی کن که به دوستان خود وعده دادهای. هر چه مبالغان در عبادت خود را
نصیب داشتهای ما را نیز نصیب دار و به رحمت خود ما را در زمره کسانی قرار ده که بهشت- آن بالاترین مرتبت- را سزاوارند.
۴) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را دور دار از الحاد در توحید خود و قصور در بزرگداشت خود و شک در )
دین خود و نابینایی
صفحه ۶۱ از ۸۹
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۶۸
در طریق خود و غفلت از تعظیم خود و فریفته شدن به دشمنت، آن شیطان رجیم.
۱) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و چون در شبهای این ماه اراده عفو و بخشایش کنی ما را در شمار آن بندگان )
در آور که به عفو تو آزاد میشوند و در خور بخشایش تو میگردند. ای خداوند، ما را از بهترین کسانی قرار ده که در این ماه
زیستهاند و این ماه به سر آوردهاند.
۲) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و آنگاه که هلال ماه رمضان به محاق میافتد، گناهان ما محو کن. و چون به )
سلخ رسد و روزهایش به آخر آید، جامه شوخگن گناهان از تن ما بیرون کن، آن سان که چون به سر شود ما را از هر خطا پیراسته
و از هر گناه، پاک ساخته باشی.
۳) بار خدایا، بر محمد و خاندان او درود بفرست. اگر در این ماه به راه کج رفتهایم، به راه راستمان آور و اگر از حق عدول )
کردهایم، به حقمان بازگردان و اگر دشمن تو، شیطان، بر ما چیره شد، ما را از چنگال او رهایی بخش.
۴) ای خداوند، ماه رمضان را از زمزمه عبادت ما پرساز و شب و روزش را به طاعات ما آراسته گردان. ما را یاری ده که روزهایش )
را روزه بداریم و شبهایش را به نماز و تضرع و خشوع و مذلّت در پیشگاه تو به سحر رسانیم، تا مباد که روزهایش به غفلت ما
شهادت دهند و شبهایش به سهل انگاری ما.
۵) ای خداوند، چنان کن که در دیگر ماهها و روزها تا زندهایم چنین باشیم. چنان کن که در شمار بندگان صالح تو در آییم: آنان )
که بهشت را به میراث بردهاند و در آن جاویدانند، آنان که همه آنچه را که باید ادا کنند ادا میکنند و باز هم دلهایشان ترسان
است، آنان که باید نزد پروردگارشان باز گردند، آنان که به کارهای نیک میشتابند و در آن
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۶۹
بر یکدیگر سبقت میگیرند.
۱) بار خدایا، در هر وقت و در هر زمان و در هر حال بر محمد و خاندانش درود بفرست، به شمار درودهایی که بر همه کسانی که )
شایان درود تو بودهاند فرستادهای و چندین برابر آنها، آن سان که هیچ کس جز تو شمارش نتواند کرد. انک فعّال لما ترید.
ترجمه الصحیفۀ السجادیۀ ،ص: ۲۸۰
(۱)
برگرفته از کتاب ترجمه صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *