خاندان

پیرامون شخصیت محمد حنفیه

اشاره
یکی از مسائل پر جنجال در دورهی امام سجاد علیهالسلام در مورد شخص محمد حنفیه پسر امیرمومنان علی علیهالسلام است که ما مقداری به آن اشاره میکنیم.
آنچه از بررسی تاریخ به دست میآید به نظر میرسد محمد حنفیه بعد از شهادت امام حسین علیهالسلام و به وجود آمدن وضع و اوضاعی که دیدیم وضعیت متمرکز شیعه و مسلمانان متفرق شده و وضعیت جامعهی مسلمانان دچار تشتت و آشوب و انقلابات و تحولات گوناگون گشت. در این وضعیت اجتماعی بود که شخصیت محمد حنفیه جلوهگری نمود و عدهای پیرو او گشتند و او را امام خود قرار دادند. وضعیت سیاسی، اجتماعی دوران امام سجاد علیهالسلام و بنابر موضع گیری خاصی که امام سجاد علیهالسلام میبایستی اتخاذ میکرد این وضعیت خاص را برای محمد حنفیه به وجود آورد.
و شاید این امر حتی برای او مشتبه شده بود. به هر حال بعد از آرام شدن وضعیت سیاسی اجتماعی و اتخاذ تصمیم امام سجاد علیهالسلام وضعیت عموم روشن گشت و محمد حنفیه هم موضع خویش را روشن ساخت که او امامی جز امام سجاد علیهالسلام ندارد.
[صفحه ۷۲]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *