آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • اشارهداستان غمبار ورود اسیران آل الله به کوفه – که حضرت سجاد علیهالسلام با وضعی دردناک در میان آنان حضور داشتند یکی دیگر از برگهای تلخ قصهی خونبار نهضت حسینی […] 0

  امام سجاد در کوفه

  اشارهداستان غمبار ورود اسیران آل الله به کوفه – که حضرت سجاد علیهالسلام با وضعی دردناک در میان آنان حضور داشتند یکی دیگر از برگهای تلخ قصهی خونبار نهضت حسینی […]

  ادامه ...

 • اشارهپس از طی شدن مسیر طولانی «کوفه» تا «شام» با همه مصائب و رنجهایی که برای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ویژه حضرت امام سجاد (ع) در برداشت، بالاخره […] 0

  امام سجاد در شام

  اشارهپس از طی شدن مسیر طولانی «کوفه» تا «شام» با همه مصائب و رنجهایی که برای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ویژه حضرت امام سجاد (ع) در برداشت، بالاخره […]

  ادامه ...

 • مختار، پس از مسلط شدن بر اوضاع شهر، و قلع و قمع شورشیان و اعدام حدود ۲۵۰ نفر از عاملان حادثهی عاشورا، فرمان داد تا منادی در بالای ماذنه ندا […] 0

  آغاز انتقام از قاتلان امام حسین

  مختار، پس از مسلط شدن بر اوضاع شهر، و قلع و قمع شورشیان و اعدام حدود ۲۵۰ نفر از عاملان حادثهی عاشورا، فرمان داد تا منادی در بالای ماذنه ندا […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیهالسلام در نامهای به زهری به او هشدار داده و او را نصیحت و به او اتمام حجت نموده است.امام سجاد علیهالسلام در نامهی خود به زهری میفرماید:ای […] 0

  نامه امام سجاد به زهری

  امام سجاد علیهالسلام در نامهای به زهری به او هشدار داده و او را نصیحت و به او اتمام حجت نموده است.امام سجاد علیهالسلام در نامهی خود به زهری میفرماید:ای […]

  ادامه ...

 • اشارهداستان غمبار ورود اسیران آل الله به کوفه – که حضرت سجاد (ع) با وضعی دردناک در میان آنان حضور داشتند یکی دیگر از برگهای تلخ قصهی خونبار نهضت حسینی […] 0

  امام سجاد در کوفه

  اشارهداستان غمبار ورود اسیران آل الله به کوفه – که حضرت سجاد (ع) با وضعی دردناک در میان آنان حضور داشتند یکی دیگر از برگهای تلخ قصهی خونبار نهضت حسینی […]

  ادامه ...

 • آری؛ هنگامی که سر «ابن زیاد» و دیگر جانیان لشکر شام را نزد مختار آوردند مختار بر سر سفرهی غذا نشسته بود تا چشمش به آن سرهای نجس افتاد حمد […] 0

  سر عبیدالله در نزد مختار

  آری؛ هنگامی که سر «ابن زیاد» و دیگر جانیان لشکر شام را نزد مختار آوردند مختار بر سر سفرهی غذا نشسته بود تا چشمش به آن سرهای نجس افتاد حمد […]

  ادامه ...

 • جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی،ابوالفضل، ماهیت قیام مختار. دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […] 0

  شخصیت مختار

  جهت اطلاع بیشتر دربارهی شخصیت مختار و قیام او ر.ک: افتخار زاده، محمود رضا، نهضت مختار ثقفی، رضوی اردکانی،ابوالفضل، ماهیت قیام مختار. دربارهی مختار، نظریههای مختلفی ارائه شده است و […]

  ادامه ...

 • اطلاع مستند و دقیقی از کم و کیف وقایعی که در طول مسیر طولانی کوفه تا شام برای حضرت سجاد (ع) اتفاق افتاده است به صورت مبسوط در دست نیست. […] 0

  اسارت حضرت سجاد در مسیر کوفه تا شام

  اطلاع مستند و دقیقی از کم و کیف وقایعی که در طول مسیر طولانی کوفه تا شام برای حضرت سجاد (ع) اتفاق افتاده است به صورت مبسوط در دست نیست. […]

  ادامه ...

 • برپایی مجدد » ، شورش عبدالله بن زبیر، حرکتی الهی و در راستای اهداف ائمهی معصومین علیهم السلام نبود. بلکه هدف از آنبود. یعنی زنده کردن دوبارهی طرح شورایی خلافت […] 0

  موضع امام سجاد در قبال شورش ابن زبیر

  برپایی مجدد » ، شورش عبدالله بن زبیر، حرکتی الهی و در راستای اهداف ائمهی معصومین علیهم السلام نبود. بلکه هدف از آنبود. یعنی زنده کردن دوبارهی طرح شورایی خلافت […]

  ادامه ...

 • امام سجاد علیه السلام در مسیر شام در کاروان اسیران هفتاد و دو سر مقدس از یاران امام حسین علیه السلام بود که از کربلا به کوفه و از کوفه […] 0

  امام سجاد علیه السلام در مسیر شام

  امام سجاد علیه السلام در مسیر شام در کاروان اسیران هفتاد و دو سر مقدس از یاران امام حسین علیه السلام بود که از کربلا به کوفه و از کوفه […]

  ادامه ...