آرشیو موقوفات و رقبات

 • چونکه «عبدالملک بن مروان» به خلافت رسید صدقات حضرت رسول – صلی الله علیه و آله وسلم – و صدقات حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب را به علی الحسین -علیهالسلام- […] 0

  موقوفات زمان حضرت سجاد

  چونکه «عبدالملک بن مروان» به خلافت رسید صدقات حضرت رسول – صلی الله علیه و آله وسلم – و صدقات حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب را به علی الحسین -علیهالسلام- […]

  ادامه ...

 • چونکه «عبدالملک بن مروان» به خلافت رسید صدقات حضرت رسول – صلی الله علیه و آله وسلم – و صدقات حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب را به علی الحسین -(ع)- […] 0

  موقوفات زمان حضرت سجاد

  چونکه «عبدالملک بن مروان» به خلافت رسید صدقات حضرت رسول – صلی الله علیه و آله وسلم – و صدقات حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب را به علی الحسین -(ع)- […]

  ادامه ...