آرشیو اتمام حجت خدا در صحیفه سجادیه

  • بعثت رسولان و رهبری امامان، اتمام حجت بر بندگان است تا پس از این اتمام حجت، انسانها کمترین بهانه ای در مسیر انجام وظایف خود نداشته باشند و مسئولیتهای انسانی […] 0

    اتمام حجت خدا در صحیفه سجادیه

    بعثت رسولان و رهبری امامان، اتمام حجت بر بندگان است تا پس از این اتمام حجت، انسانها کمترین بهانه ای در مسیر انجام وظایف خود نداشته باشند و مسئولیتهای انسانی […]

    ادامه ...