آرشیو امام سجاد و طی الارض به شام

 • «ابنشهاب زهری» میگوید: من حضرت علی بن الحسین علیهالسلام را در روزی که او را ماموران «عبدالملک بن مروان» از «مدینه» به «شام» میبردند زیارت کردم. او دستور داده بود […] 0

  امام سجاد و طی الارض به شام

  «ابنشهاب زهری» میگوید: من حضرت علی بن الحسین علیهالسلام را در روزی که او را ماموران «عبدالملک بن مروان» از «مدینه» به «شام» میبردند زیارت کردم. او دستور داده بود […]

  ادامه ...

 • «ابنشهاب زهری» میگوید: من حضرت علی بن الحسین (ع) را در روزی که او را ماموران «عبدالملک بن مروان» از «مدینه» به «شام» میبردند زیارت کردم. او دستور داده بود […] 0

  امام سجاد و طی الارض به شام

  «ابنشهاب زهری» میگوید: من حضرت علی بن الحسین (ع) را در روزی که او را ماموران «عبدالملک بن مروان» از «مدینه» به «شام» میبردند زیارت کردم. او دستور داده بود […]

  ادامه ...