آرشیو بیماری امام سجاد

  • افزون بر این ها، علت شهید نشدن علی بن الحسین علیه السلام، آن گونه که در منابع آمده است، بیماری شدید حضرت بوده است. حضرت توان حرکت و حضور در […] 0

    بیماری امام سجاد

    افزون بر این ها، علت شهید نشدن علی بن الحسین علیه السلام، آن گونه که در منابع آمده است، بیماری شدید حضرت بوده است. حضرت توان حرکت و حضور در […]

    ادامه ...