آرشیو حضور قلب امام سجاد در نماز

 • ۱- حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیهالسلام به «نماز» ایستاده بودند، در اثناء نماز فرزندشان حضرت محمد (امام باقر علیهالسلام) در حالی که طفل بودند به راه افتاده و […] 0

  حضور قلب امام سجاد در نماز

  ۱- حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیهالسلام به «نماز» ایستاده بودند، در اثناء نماز فرزندشان حضرت محمد (امام باقر علیهالسلام) در حالی که طفل بودند به راه افتاده و […]

  ادامه ...

 • ۱- حضرت علی بن الحسین زین العابدین (ع) به «نماز» ایستاده بودند، در اثناء نماز فرزندشان حضرت محمد (امام باقر (ع)) در حالی که طفل بودند به راه افتاده و […] 0

  حضور قلب امام سجاد در نماز

  ۱- حضرت علی بن الحسین زین العابدین (ع) به «نماز» ایستاده بودند، در اثناء نماز فرزندشان حضرت محمد (امام باقر (ع)) در حالی که طفل بودند به راه افتاده و […]

  ادامه ...

 • «نماز» برترین «عبادت» در مجموعهی عبادات اسلامی است که به عنوان عمود و ستون خیمهی دین معرفی شده است. نماز زیباترین مجموعهای است که حضرت حق برای «ذکر» خود در […] 0

  حضور قلب امام سجاد در نماز

  «نماز» برترین «عبادت» در مجموعهی عبادات اسلامی است که به عنوان عمود و ستون خیمهی دین معرفی شده است. نماز زیباترین مجموعهای است که حضرت حق برای «ذکر» خود در […]

  ادامه ...

 • «نماز» برترین «عبادت» در مجموعهی عبادات اسلامی است که به عنوان عمود و ستون خیمهی دین معرفی شده است. نماز زیباترین مجموعهای است که حضرت حق برای «ذکر» خود در […] 0

  حضور قلب امام سجاد در نماز

  «نماز» برترین «عبادت» در مجموعهی عبادات اسلامی است که به عنوان عمود و ستون خیمهی دین معرفی شده است. نماز زیباترین مجموعهای است که حضرت حق برای «ذکر» خود در […]

  ادامه ...